EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Kémiai Tanszékcsoport

Kémiatanár-továbbképzések
2000-2001

Új pillantás az anyag szerkezetébe
Tartalom: Tudománytörténeti áttekintés: Demokritosztól az atommikroszkópig. Új ismeretek az anyag szerkezetérõl (amorf anyagok, fémüvegek, kompozit anyagok, klaszterek, fullerének, szerves- és biomolekulák,). Számítógépes molekulamodellezés, gyógyszertervezés. Pillantás az atomok világába, tömegspektroszkópia, mágneses magrezonancia, infravörös spektroszkópia, Mössbauer-spektroszkópia, alagútmikroszkópia, atomerõ-mikroszkópia, diffrakció. A tanfolyam hallgatói részt vesznek nagymûszeres méréseken is.
Követelmény: elfogadott záródolgozat
Óraszám: 5 nap (30 óra), napi 6-7 órás elfoglaltsággal
Idõpont: 2000. november 27. - december 1.Korszerû szerves kémia
Tartalom: A gyógyszerek kémiája, molekulák tervezése, szintézis, szerkezet hatás összefüggés. A természet polimerjei (biokémia), fehérjék (enzimek mûködése), nukleinsavak. Alkaloidok, drogok, kábítószerek. Szerves molekulák három dimenzióban, a molekulák térszerkezetének jelentõsége a természetes vegyületek estében. Szerves vegyületek "ritkább" heteroatomokkal. Modern szerves vegyipari eljárások, példák a közelmúlt szerves vegyipari problémáira. Az új szerves kémiai nevezéktan. Laboratóriumi gyakorlat, szerves vegyületek izolálása természetes forrásból.
Követelmény: szóbeli beszámoló
Óraszám: 5 nap (30 óra), napi 6-7 órás elfoglaltsággal
Idõpont: 2000. december 4-8.


Mindennapok kémiája
Tartalom: Környezeti kémia, levegõtisztaság-védelem, a környezet kémiai állapota, radioaktív sugárvédelem, környezeti katasztrófák, hulladékok kezelése. Bûnüldözés kémiája: robbanóanyagok, kémia a bûnüldözésben. Orvosi, élelmezési kémia: karcinogén anyagok, tumorellenes vegyületek, bioételek, gyorstesztek. Elektrokémia a gyakorlatban: fogászati anyagok elektrokémiája, korrózió. Internet. Laboratóriumi gyakorlatok.
Követelmény: elfogadott záródolgozat
Óraszám: 5 nap (30 óra), napi 6-7 órás elfoglaltsággal
Idõpont: 2000. december 11-15.


Internet és számítógép a kémiaoktatásban
Tartalom: Internet a kémiaoktatásban (levelezés, levelezési listák, anyaggyûjtés az Interneten). Az Internet interaktív használata. Adathordozók használata (CD-ROM, multimédia, hypertext, virtuális valóság). A számítógép kémiaoktatásban való használatának lehetõségei (szimulációk, számítási feladatok, példatárak). Kémiai kísérletek számítógéppel.
Követelmény: elfogadott internetes dolgozat
Óraszám: 5 nap (30 óra), napi 6-7 órás elfoglaltsággal
Idõpont: 2001. január 3-5, 8-9.

Az eddigi továbbképzéseken készült munkák:Új tartalomhoz új módszerek
Tartalom: Az átalakuló iskolarendszer, az új tantervek bevezetése, az egyre szélesedõ tankönyvkínálat szükségessé teszi a tanárok felkészítését az új típusú feladatok megoldására. Komplex továbbképzési programunkban az új tartalomhoz az új módszerek teljes skáláját bemutatjuk. A továbbképzés elõadásokból, szemináriumokból, gyakorlatokból áll, a résztvevõk aktív, alkotó közremûködését feltételezi.
Követelmény: elfogadott záródolgozat
Óraszám: 5 nap (30 óra), napi 6-7 órás elfoglaltsággal
Idõpont: 2001. február 59.


Környezeti kémia és környezetvédelem
Tartalom: Bevezetés a környezeti kémiába. A környezeti elemek (talaj, víz, levegõ) szerkezete, állapota, szennyezése és vizsgálati módszerei. Komplex környezeti problémák, szmogképzõdés, városok légszennyezése, troposzferikus és sztratoszferikus ózon, ózonlyuk, globális felmelegedés, üvegházhatás, stb. Környezetvédelem, védekezés a környezet szennyezése ellen. Hulladékkezelés, újrahasznosítás. Zöld kémia. Környezetvédelmi törvények, szabványok, nemzetközi egyezmények. Egyéb környezeti ártalmak, (radioaktivitás, radioaktív hulladékok keletkezése, veszélyei és tárolása, a radon, zaj- és hõszennyezés). Laboratóriumi gyakorlat, a környezeti elemek vizsgálati módszereinek bemutatása, demonstrációs kísérletek, zöldkémiai laboratóriumi gyakorlat (hulladékmentes kémiaoktatás).
Követelmény: szóbeli beszámoló
Óraszám: 5 nap (30 óra), napi 6-7 órás elfoglaltsággal
Idõpont: 2001. február 12-16.


A tanfolyamok sikeres elvégzésérõl az ELTE Tanúsítványt és Leckekönyvet állít ki. A tanfolyamokra az ELTE Kémiai Tanszékcsoportjában kerül sor. A tanfolyamokat megegyezés szerint azonban kihelyezett tanfolyamként is megtartjuk. Ez esetben az elõadások a kívánt helyszínen, megbeszélés szerinti idõbeosztással kerülhetnek megtartásra, a laboratóriumi gyakorlatok az ELTE-n vannak.

Jelentkezési határidõ: 2000. szeptember 29.

Figyelembe véve az egyes tanfolyamoknál a korlátozott csoportlétszámokat, az elõzetes jelentkezést szívesen veszünk. Jelentkezési lap a fenti


A jelentekezési lapot Word 97 formátumban innen letöltheti (32 KB).

Információ: Dr. Riedel Miklós egyetemi docens
 ELTE Fizikai Kémiai Tanszék
 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
 Tel.: 209-0555-1128
 Fax: 209-0602
 E-mail: riedel@ludens.elte.hu