ELTE cimer
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intenzív tanár-továbbképzõ tanfolyamán 1986-1992. években készített
 
KÉMIA ZÁRÓDOLGOZATOK JEGYZÉKE 
 
A dolgozatok megtekinthetõk és kölcsönözhetõk:
Dr. Riedel Miklós egyetemi docens
ELTE Fizikai Kémiai Tanszék
Pf. 32. 1518 Budapest 112.
Tel.: 2090-555/1128
ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport, Budapest XI., Petõfi hid budai hidfõnél

1986.
Kat.    Szerzõ              Cim                 &nbs
p;                              
No                                          &
nbsp;                                  

86/1    Bata Károlyné       A motorbenzin-gyártás újabb módszerei              

86/2    Benkõ Sándorné      Molekulageometriai alapismeretek                   
                            (vegyértékelektronpártaszitási elmélet)   
         
                            alkalmazása a szervetlen kémia középiskolai    
;    
                            oktatásában           &
nbsp;                            

86/3    Beszedics Gyuláné   Példatár a mûszaki szakközépiskolában oktatott     
                            termodinamikához           &nb
sp;                       

86/4    Drahos Róbertné     A kémia népgazdasági alkalmazásaival kapcsolatos   
                            tájékoztatás jelentõsége, keretei és problé
mái a   
                            jelenlegi iskolai kémiaoktatásban       &nb
sp;          

86/5    Fenyõ Gáborné       A viz szennyezése és a szennyvizek tisztitása      

86/6    Fiedler Györgyné    Szabadidõs tevékenység az általános iskolában      

86/7    Galambos Jánosné    Az anyag szerkezete és változásai                  

86/8    Gátai Mária         A fagyasztás hatása a Fe(OH)3 gélszuszpenzió       
                            üledékszerkezetére zselatin és      
               
                            poli(vinil-alkohol) jelenlétében       &nbs
p;           

86/9    Halmi László        A molekulageometriai alapismeretek                 
                            (vegyértékelektronpár-taszitási elmélet)   
;        
                            alkalmazása a szervetlen kémia középiskolai    
;    
                            oktatásában           &
nbsp;                            

86/10   Honvári Károlyné    A motorbenzin-gyártás újabb irányzatai             
                            (ólommentes benzin)           
                     

86/11   Horváth Alajosné    A kémiai technológia oktatás helyzete (az 1970-es  
                            évektõl) a mezõgazdasági jellengû    &
nbsp;             
                            szakkközépiskolában         
                       

86/12   Illés Albertné      A hidrogénkötés                        
            

86/13   Juhász Sándorné     Visszajelzõ és minõsitõ értékelés               &nbs
p;  

86/14   Kardos Klára        A Dunaújvárosi PIV szennyvizgazdálkodása           

86/15   Káli Gyuláné        Modellalkotás-megértés                   &nbs
p;         

86/16   Kárpáti Béláné      A kémia népgazdasági alkalmazásaival kapcsolatos   
                            tájékoztatás jelentõsége, keretei és problé
mái a   
                            jelenlegi iskolai kémiaoktatásban       &nb
sp;          

86/17   Kovács Ivánné       Forgatókönyv: Kisérletek fehérjékkel               

86/18   Kriskóné Gyõri      A fehérjék természetének tanitása a                
        Gyöngyi             középiskolában               &nbs
p;                     

86/19   Kucsera Károlyné    A kolloidok                             &nb
sp;          

86/20   Mosonyiné Garami    A viz kémiája, Nagymaros vizei                     
        Mária                                 &n
bsp;                                

86/21   Muraközy Attiláné   Fémek és fehérjék                        
;          

86/22   Pechtolné Rácz      Kémiai oktatóprogram                        
       
        Mária                                 &n
bsp;                                

86/23   Péter Andrásné      A kolloidika beillesztése a gimnáziumi kémia       
                            tananyagba             &nbs
p;                           

86/24   Péterfai Anna       A molekulageometriai alapismeretek oktatása az     
                            általános iskolában        &nbs
p;                       

86/25   Pirkné Gyarmati     Ellenõrzés, értékelés. Alternativ elemekre bontás  
        Ágota               az objektiv ellenõrzés céljából        &
nbsp;           


(((6/26 Rajkányi Lajosné    A hidrogénkötésrõl az általános iskolában          
                                          &nb
sp;                                    
86/26                                         &nbs
p;                                

86/27   Dr. Riedel          Gondolatok, kisérletek, eredmények a               
        Miklósné            számitástechnikai eszközök használatáról a      
   
                            kémaioktatásban          &nb
sp;                         

86/28   Simon Gyuláné       A termodinamikai fogalmak beépitése az általános   
                            iskolai kémiatanitásba         &n
bsp;                   

86/29   Simon Jánosné       Az anyagszerkezet tanitásának módszertani          
                            kérdései           &nbs
p;                               

86/30   Skultétyné Lipótzy  Textilipari vizgondok kémiatanári szemmel          
        Klára                                 &n
bsp;                                

86/31   Szabó Lászlóné      A kémia helye és szerepe az újtipusú mûszaki       
                            szakközépiskolában         &
nbsp;                       

86/32   Szalay Istvánné     Visszajelzõ és minõsitõ értékelés                 
; 

86/33   Szigeti Ivánné      A pálcikamodell és használati lehetõségei az       
                            általános iskolában        &nbs
p;                       

86/34   Szukitsné Szakács   A molekulageometriai alapismeretek oktatása az     
        Éva                 általános iskolában           
;                     

86/35   Tölgyes Józsefné    A video lehetõségei a kémia tantárgy oktatásában
1987.
87/1    Ági Sándor            A Kõbányai Gyógyszerárugyár dorogi       
;        
                              gyáregységének vizgazdálkodása  &nb
sp;                

87/2    Balogh Sándorné       Normál paraffinok kinyerése Linde 5A tipusú      
                              molekulaszitával         &nb
sp;                       

87/3    Barcza Istvánné       A kémia utóbbi 50 éves történetének helye a      
                              kémiatanitásban        &nb
sp;                         

87/4    Dr. Bentzik Ferenc    Vegyipari technológia szaktanterem kialakitása   

87/5    Borza Vilmos          Alkáli- alkáliföldfémek szerepe a növények       
                              életében         &nbs
p;                               

87/6    Czibula Ferencné      Elemek biológiai szerepének tanithatósága az     
                              általános iskolában      &nbs
p;                       

87/7    Erõs Jánosné          A Dunai Vasmû Kokszvegyészeti Gyáregységének     
                              iparvizgazdálkodása és vizvédelme   &
nbsp;            

87/8    Farkas Mihályné       A mozgás érzékeltetésének újabb lehetõségei az   
                              általános iskolai kémiatanitásban   &
nbsp;            

87/9    Forgó Ignácné         A litium szerepe az élõ szervezetben             

87/10   De Jonge Kornélia     A Balaton vizminõségének változása, különös      
                              tekintettel az eutrofizációra      &
nbsp;             

97/11   Juhászné Hegedûs      A motorbenzinek fejlesztése környezetvédelmi     
        Marianna              okokból                  &nb
sp;                       

97/12   Katona Andrásné       A fémek szerkezetének vizsgálata                 

87/13   Kiss Margit           A szénhidrátok térszerkezete                   &n
bsp; 

87/14   Kiss Mária            Molekulageometria tanitása az általános          
                              iskolában          &nbs
p;                             

87/15   Kosztolányi Istvánné  Az SI következetes alkalmazása az általános      
                              iskolai oktatásban         &
nbsp;                     

87/16   Merkli Józsefné       Szigetköz vizeinek minõsége és a                 
                              Gabcikovo-Nagymarosi Vizlépcsõ hatása a   &n
bsp;      
                              területre           
                             

87/17   Nagy Antalné          A kémiai kötés fogalmának fejlõdése,             
                              értelmezése az alapozó képzésben. A tant&aacu
te;rgy     
                              önálló kialakulásától napjainkig a tank&
ouml;nyvek    
                              összehasonlitó vizsgálata alapján   &nb
sp;            

87/18   Dr. Oraveczné         Egy új mesterséges tó jellemzése kémiai          
        Nyirádi Klára         vizsgálatok alapján                 &
nbsp;            

87/19   Dr. Papp Lászlóné     Termodinamika                           
;         

87/20   Perjésiné Zsuffa      A kémia a köztudatban                        
;    
        Veronika                                  
                             

87/21   Dr. Pesti Józsefné    A nemfémes elemek (C,N,S) körforgása és          
                              tanitási lehetõségei az általános iskol&aacut
e;ban      

87/22   Piri Katalin          Redoxireakciók az élõ szervezetben               

87/23   Dr. Rimóczi Imréné    Az elemek biológiai szerepének tanitási          
                              lehetõségei a középiskolai kémiaoktatásb
an       

87/24   Schnell Kálmánné      A Kecskeméti Konzervgyár tizennyolc féle         
                              bébiétel készitményének polarográfi&aa
cute;s            
                              vizsgálata cinkre, rézre, ólomra és kadmiumra &
nbsp;  

87/25   Schweighoffer Ernõné  A vasanyagcsere                              &
nbsp;   

87/26   Szendi Györgyné       Halogénelemek és vegyületeik                     

                              (videofilm-forgatókönyv)       &n
bsp;                 

87/27   Tillinger Jánosné     Dedukció a kémiatanitásban                      &n
bsp;

87/28   Vannainé Balogh       A higany mérgezõ hatása az emberre és a          
        Etelka                környezetre                &nb
sp;                     

87/29   Vannayné Choma Ágnes  Az ólom élettani hatása                         &n
bsp;

87/30   Varga Gábor           Az applikációs készlet és használati             
                              lehetõségei az általános iskolában  
;             

87/31   Varga Norbertné       A nemfémes elemek körforgása a természetben      

87/32   Dr. Varga Tiborné     Vizgazdálkodás és vizvédelem                     

87/33   Vasvári Ágnes         Sav-bázis sajátságok és a molekulaszerkezet      
                              összefüggése
1988.
88/1    Dr. Balla Csabáné     Példák újszerû tartósitóipari eljárásokra        &
nbsp;                                   

88/2    Bartuoz Mária         A szimmetria                         &
nbsp;                                         &nbs
p;     

88/3    Beliozky Tiborné      A mûanyagok általános jellemzése: feldolgozása                &n
bsp;                      
                              és szerepe a kémiaoktatásban     &
nbsp;                                         &nbs
p;         

88/4    Bodor Ferencné        Az alkálifémek jellemzõi élettani szempontból,              &nb
sp;                        
                              különös tekintettel a nátrium és a kálium&nb
sp;                                          
 
                              szerepére          &nbs
p;                                          &
nbsp;                      

88/5    Cser Béláné           A Székesfehérvári Könnyûfémû viz- és        &nb
sp;                                        
                              szennyvizkezelési eljárásai     &n
bsp;                                          
;          

88/6    Füzi Zoltán           A nemfémes elemek körforgása a természetben             &
nbsp;                            

88/7    Jancsó Gabriella      A hidrogénkötés                        
                                          &nb
sp;   

88/8    Kelemen Ferenc        A szénfeldolgozás kémiai technológiájának               &n
bsp;                            
                              áttekintése         &
nbsp;                                         &nbs
p;                      

88/9    Kisfaludy Béláné      A kalcium és a magnézium szerepe az élõ                &
nbsp;                             
                              szervezetben           &n
bsp;                                          
;                   

88/10   Kiss Péter            A fotográfiai kémia                    
                                          &nb
sp;   

88/11   Kontra Katalin        A non-verbális kommunikáció lehetõségei a                 &n
bsp;                          
                              kémia tanitásában       
                                          &nb
sp;                  

88/12   Kristóf Zoltán        A sokfajta periódusos rendszer                     &nb
sp;                                 

88/13   Kusnyarikné Pap       "Konyhakémia". A konyhában található eszközök,               &nbs
p;                       
        Klára                 élelmiszerek és egyéb anyagok anyagának      
                                        
                              vizsgálata, a lejátszódó kémiai reakció
;k                                          &
nbsp;  

88/14   Lelkes Lászlóné       Környezetvédelmi szakkör az általános                
                                
                              iskolában          &nbs
p;                                          &
nbsp;                      

88/15   Nagy Mária            Feladatok és megoldások az Irinyi János               &nb
sp;                              
                              Középiskolai kémiaversenyre készüléshez&nb
sp;                                          
   

88/16   Rabbné Miski Mária    Számitógépes szimuláció                     &n
bsp;                                        

88/17   Récsi Lászlóné        A kemizáció veszélyei és káros hatásai            
                                   
                              környezetünkben         &
nbsp;                                         &nbs
p;                  

88/18   Szalai Margit         A hazai kõolaj- és földgáztermelés kezdete és               
                         
                              fejlõdése         &nb
sp;                                          
                        

88/19   Szakácsné Nemere      Gondolkodtató kérdések az általános és                
                               
        Györgyi               szervetlen kémia körébõl           
;                                          &n
bsp;       

88/20   Dr. Szepesi Antalné   A kémia környezetszennyezõ és környezetvédelmi                   
                    
                              vonatkozásainak alkalmazása az általános  
                                          &nb
sp;
                              iskolában          &nbs
p;                                          &
nbsp;                      

88/21   Sziráki Györgyné      Kémia közvetlen környezetünkben,                   &nb
sp;                                 
                              viselkedésszabályzó illatanyagok    &nb
sp;                                          
      

88/22   Szivák Erzsébet       Ismerethordozó rendszer készitése a                   &
nbsp;                              
                              közgazdasági szakközépiskolák technológia&
nbsp;                                         &nbs
p; 
                              tantárgyához         
                                          &nb
sp;                     

88/23   Tóthné Biró Mária     Különbözõ módon megvalósitott kémiaórák            
;                                  
                              összehasonlitó elemzése a megfigyelés   
;                                          &n
bsp;  
                              módszerével         &
nbsp;                                         &nbs
p;                      

88/24   Vargáné Sipos Ilona   A vas szerepe az élõlények redoxireakcióiban                    
;                     

88/25   Zsoffay Róbertné      A hidrogénkötés
1989.
89/1    Antók Péterné         A fémes kötésrõl a kémia és fizika órákon    
;    

89/2    Berenczi Gézáné       A poliuretánok                       
            

89/3    Biró Lajosné          Páros munka a kémia órán (kisérlet)             &nb
sp;

89/4    Burda Judit           Kémia fakultáció az általános iskolában          

89/5    Czeglédi Ilona        Energetikai szemlélet beépitése a                
                              kémiatanitásba, figyelembe véve a fizikával é
s   
                              a biológiával való koncentráció lehetõ
ségeit     

89/6    Csapó Csabáné         Korróziók és újabb védelmi eljárások          &nbs
p;  

89/7    Dienes Béláné         Az üveg szerkezete és az üveggyártás             

89/8    Dubraviczky Dénes     Az oldhatósággal kapcsolatos számitási           
                              feladatok            
;                            

89/9    Gallai Sándorné       Fogalmak egymásraépülésének és ismétlõdésének    
                              struktúrája a kémia tanitásában  &n
bsp;               

89/10   Gábris Sára           Élelmiszerekben elõforduló fémek jelentõsége     
                              sörök fémtartalma       &nbs
p;                        

89/11   Hernerné Lakatos      Anyaggyûjtés a mezõgazdasági szakközépiskola     
        Erzsébet              áruforgalmi tagozatának szakmai gyakorlatának    
                              végzett kémiai ismereteken alapuló    &
nbsp;          
                              laboratóriumi munkákhoz       &
nbsp;                  

89/12   Huszár Jánosné        Új összetételû mikroelem tartalmú mûtrágya       
                              hatása a mezõgazdasági növények termésho
zamára,  
                              beltartalmára          
                          

89/13   Kaposiné Héger Ágnes  Kémiai ismeretszerzés a tanitási órán kivül      
                              (néhány gondolat az általános iskolások 
         
                              versenyezési lehetõségeirõl)    
                 

89/14   Lévai Tiborné         Kolloidok jelentõsége a középfokú élelmiszer     
                              kémiai képzésben       &
nbsp;                         

89/15   Koronczai Jánosné     Elektrokémia. Galvánelemek és elektrolizis.      
                              Interaktiv video számitógépes oktató program &n
bsp;   

89/16   Markos Andrásné       A képmagnetofon felhasználása az általános       
                              iskolában          &nbs
p;                             

89/17   Pintér Márta          Mennyire ismerik a középiskolás tanulók a        
                              különbözõ kémiai anyagokat    &
nbsp;                  

89/18   Szabóné Sári          Néhány gondolat az elektrokémia tanitásáról      
        Zsuzsanna                                  
;                            

89/19   Szelényi Gézáné       Feladatok és megoldások a gimnáziumi kémia       
                              fakultációs órákhoz     &nb
sp;                        

89/20   Dr. Szilágyi          Felszinviz-tisztitás. A Keleti Fõcsatorna        
        Lászlóné              Felszinviz Tisztitómû           &nbs
p;                

89/21   Ungváry Gáborné       A fertõtlenités és sterilezés                  
;  

89/22   Vargáné Hajdú Mária   A differenciált foglalkoztatás szükségessége és  
                              lehetõsége a kémia órán   &nbs
p;                      

89/23   Vargáné Piroska       A felszini vizek tisztitása. A Rába folyó        
        Katalin               vizsgálata                 &
nbsp;                     

89/24   Várkonyiné Szolnoki   A petrolkémia fejlõdése és a legfontosabb        
        Mária                 alapanyagok gyártástechnológiája (forgácsok a    
;
                              középiskolai kémiai órákhoz, ill. szakköri
       
                              munkához)          &nbs
p;                             

89/25   Visy Éva              A gyümölcsök beltartalmi értékét befolyásoló     
                              egyes tényezõk: cukor és szervessav tartalom  &nb
sp;  

89/26   Ütõ Piroska           Korszerû elektrokémiai fogalmak az iskolai       
                              kémiaoktatásban        &nb
sp;                         

89/27   Tóth Béla             Krómhelyettesitõ cserzési eljárások
1990.
90/1    Bárdosné Orbán Éva    Az aluminium felületkezeléséhez kapcsolódó       
                              korróziós és környezetvédemi problém&aac
ute;k           
                              feldolgozása általános iskolai szakkörön &nb
sp;       

90/2    Dr. Berkes Mária      Értsük és szeressük az elektrokémiát             

90/3    Demeter Gyuláné       A kémia közvetlen környezetünkben                

90/4    Gombás Attiláné       Az Alzheimer-kór és a kémia összefüggései        

90/5    Dr. Hafenscherné      Rádióimmunanalitikai módszerek és alkalmazásuk   
        Géczi Zita            a gyógyászatban                &nb
sp;                 

90/6    Ignáczné Szendrei     Toxikus fémek által okozott megbetegedések és    
        Györgyi               azok terápiája              &nb
sp;                    

90/7    Kókainé Szilágyi      Tudnivalók, érdekességek, kisérletek alapfokon   
        Szilvia                                  &
nbsp;                             

90/8    Kisfaludy Andrea      Környezeti kémia a gimnáziumi kémia oktatásban   
                              (A légkör környezeti kémiája)   &n
bsp;                

90/9    Soltész Mária         Feladatok és megoldások a szerves kémia          
                              tanitásához         &
nbsp;                            

90/10   Dr. Török Jánosné     Elõre hozott fakultáció biológiából és kémiából  

90/11   Dr. Vajna Tamásné     Nonverbális ellenõrzés és értékelés              

90/12   Várhalminé Gajdos     A molekulaszerkezet jelentése és különbözõ       
        Erzsébet              reprezentációinak alkalmazása a kémia         
;   
                              oktatásban
1991.
91/1    Bodó Jánosné Szabó    Kémiai reakciók gélekben               &
nbsp;         
        Katalin                                  &
nbsp;                             

91/2    Décsi Józsefné        A magnézium szerepe az élõvilágban               

91/3    Doba László           Szerves vegyipari termékek petrolkémiai          
                              forrásai           
;                              

91/4    Dombiné Klepp         Az ólom toxikus szerepe és hatásmechanizmusa     
        Zsuzsanna                                  
;                            

91/5    Herczig Ferencné      Fehérjeszintézis biotechnológiai módszerekkel    

91/6    Kutas Lászlóné        Termálfürdõ-Harkány                  &
nbsp;           

91/7    Maróti Péterné        Segédanyagok a laboratóriumi ismeretek c.        
                              tantárgy tanitásához az egészségügyi okt
atásban  

91/8    Dr. Miklós Endréné    A kocatej összetétele, táplálkozásbiológiai      
                              értéke, felhasználásának lehetõs&eacut
e;gei csecsemõk   
                              táplálásában      &nbs
p;                              

91/9    Nádor Béláné          Átfedések, közös témák a kémia és a fizika       
                              tanitásában a gimnáziumban     &nb
sp;                 

91/10   Poórné Vizl Mária     Nyugat-európai iskolarendszerek és a             
                              Magyarországon folyó hat- és nyolcosztályos &nb
sp;    
                              kisérletek elemzése        
;                      

91/11   Rácz Margit           A zseblabor c. segédanyag vizsgálatainak         
                              felhasználása a kémiaórákon   
                   

91/12   Dr. Stankovics Éva    Szemléltetõ kisérletek a fizikai kémia           
                              tanitásához a vegyipari szakközépiskolában 
;      

91/13   Varga Imréné          "Kémia és környezetvédelem A variáció" cimmel    
                              tankönyvpótló jegyzet az általános iskola 7.&nb
sp;    
                              osztályosai részére, a jegyzet megirásának&nb
sp;      
                              koncepciója és tanitásának egy éves &nbs
p;            
                              tapasztalatai           &
nbsp;                        

91/14   Dr. Velkey László     A fehérjék szerkezete és tanitása gimnáziumban   

91/15   Vigváriné Molnár      Nitrát az ivóvizben                      &nbs
p;       
        Vera
1992.
92/1    Dr. Dankáné Töttössy  Mindennapi kémia                     &
nbsp;           
        Katalin                                  &
nbsp;                             

92/2    Fridliné Lajos        A természettudományos tárgyak integrált          
        Ildikó                oktatásának lehetõségei a középiskolában   &nb
sp;     

92/3    Dr. Gallyas Miklós    Nukleáris környezetvédelem                       

92/4    Kiss Judit            Lakkok és festékek száradásának kémiai           
                              folyamatai           &nbs
p;                           

92/5    Kovács Zsigmond       A periódusos rendszer története, atomszerkezeti  
                              alapjai és tanitása        
;                      

92/6    Stefán Vincéné        A népi textilfestés alkalmazásának lehetõségei   
                              a XX. sz. végén Magyarországon     
;              

92/7    Szentgyörgyvári       Az aromás szerkezet középiskolai tanitásának     
        István                kérdései              &n
bsp;                          

92/8    Szerletics Imréné     Újdonságok a kémiában                     &
nbsp;      

92/9    Acsay Gabriella       A Bp. III. ker., Zápor u. Ált. Isk.              
                              környezetében mûködõ élelmiszer- és 
könnyûipari  
                              üzemek bemutatása különös tekintettel a  &n
bsp;       
                              környezetvédelmi szempontokra