KATION - az ELTE kémiaoktatási folyóirata


Versenyfelhívás

a Hevesy György Országos Kémiai Versenyre

az 1996/97. tanévre

A versenyen az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói (13 és 14 éves korosztály) vehetnek részt.

A verseny ismeretanyaga:

A verseny háromfordulós:

I. Házi döntõ (1997. január 1. - február 15.)

II. Megyei döntõ (1997. március 22., szombat)

III. Országos döntõ (1997. május 23-24-25., péntek, szombat, vasárnap)


Curie kémia emlékverseny általános iskolásoknak

A versenyen hazai és határon túli magyar anyanyelvû 7. és 8. osztályosok vehetnek részt.

1.-4. forduló: levelezés. A szervezõk által küldött feladatokat a tanulók megoldják, és válaszborítékkal

együtt visszaküldik. A kijavított dolgozatot a következõ forduló feladatsorával együtt visszakapják.

5. forduló: helyszíni verseny a körzetekben. Ide a rendszeresen jó megoldásokat küldõ tanulók jutnak be,

körzetenként és évfolyamonként huszan. Itt már önállóan kell a tanulóknak a feladatsort megoldaniuk.

6. forduló: az 5. fordulóban legjobb eredményt elérõk vehetnek részt ezen a fordulón a szolnoki Újvárosi

Általános Iskolában.

7. forduló: Budapesten, a Pattogós úti Általános Iskolában tartják a döntõt.

A versenyre benevezni 1996. október 30-ig lehet az alábbi címen:

Dr. Török Istvánné

Szolnok

Újvárosi Általános és Szakképzõ Iskola

Dr. Durst J. út 1.

5000

A verseny részvételi díja 700.-Ft tanulónként.


Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

Az iskolai és a megyei fordulók feladatait a megyék önállóan készítik el. Az elsõ forduló írásbelibõl (elmélet), a második forduló írásbelibõl és gyakorlatból áll. A második fordulóhoz, az írásbelihez központi feladatok is igényelhetõk a Versenybizottságtól (Gyõr, 9021, Szent István u. 5. MTESZ). A feladatok elkészítéséhez segítséget adnak a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetõk és feladatok.

A döntõbe nevezhetõ tanulókat a selejtezõk eredményei alapján választják ki a Pedagógiai Intézetek, ill. Budapesten a Fõvárosi Pedagógiai Intézet. A benevezhetõ megyei létszámot az elõzõ verseny eredményeinek figyelembe vételével határozza meg a Versenybizottság és a meghirdetéssel együtt hozza nyilvánosságra.

Az országos döntõ költségeit, beleértve a versenyzõk teljes ellátását is, a hirdetõk és a résztvevõket kiküldõ intézmények közösen fedezik. A kísérõtanárok részvételi díját a kiküldõk biztosítják. A térítési költségekrõl és a részvételi díjról a megyei verseny elõtt küld tájékoztatást a Versenybizottság a Pedagógiai Intézeteknek.

Az országos döntõ írásbelijén minden versenyzõ azonos feladatot kap. Az értékelést és rangsorolást kategóriánként végzi a Versenybizottság.

Az I. kategóriába tartoznak a 4 éves gimnáziumi rend szerinti értelmezésben az elsõ osztályos tanulók (az egységes számozás szerint a 9. osztályos tanulók). Ezen belül az I. a. kategóriába tartoznak azok, akik legfeljebb heti 2 órában tanulták a kémiát. Az I. b. kategóriába soroljuk azokat a versenyzõket, akik a heti 2 óránál magasabb óraszámban tanulták a kémiát, valamint a vegyész és vegyész jellegû szakközépiskolák tanulóit.

A II. kategóriába tartoznak a 4 éves gimnáziumi rend szerinti értelmezésben a második osztályos tanulók (az egységes számozás szerint a 10. osztályos tanulók). Ezen belül a II. a. kategóriába tartoznak a legfeljebb heti 2 órában kémiát tanulók. A II. b. kategóriában versenyeznek a heti 2 óránál magasabb óraszámban kémiát tanulók és a vegyész, illetve vegyész jellegû szakközépiskolák tanulói.

A III. kategóriába tartoznak azok az elsõ és második osztályos szakközépiskolai tanulók, akik 1 vagy 2 évig tanulták a kémiát (az egységes számozás szerint a 9. és 10. osztályos tanulók) azonos tanterv szerint.

Az országos döntõn kategóriánként, a létszámmal arányosan, 2-5 tanuló kap oklevelet és emlékérmet. További versenyzõk, arányos létszámban, írásbeli dicséretet kapnak.

Az iskolák igazgatói jelentik a Pedagógiai Intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók létszámát kategóriánkénti bontásban

1996. december 20-ig

Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabálya szerint

1997. február 5-én, szerdán, 14-16 óráig

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a Pedagógiai Intézet által megadott pontszám feletti dolgozatokat a Pedagógiai Intézethez

1997. február 14-ig

A megyei fordulók lebonyolítása a Pedagógiai Intézetek által felkért iskolákban

1997. március 19-én (szerdán) 9-13 óráig

Az oszágos döntõ Gyõrött 1997. május 3-4.


Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny meghirdetése az 1996/97. tanévre

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt valamennyi középiskola III-IV./11-12. évfolyamos (az

elõrehozott vizsgával rendelkezõ II./10. évfolyamos) tanulói számára hirdetjük meg.

I. kategória (C típusú): a kémiát alaptanterv szerint (az I-IV. évfolyamon összesen legfeljebb heti 6 órában),

illetve az I-II. évfolyamon kémiát szabad sávban is tanuló gimnazisták, valamint azon szakközépiskolák tanulói,

akiknek az eddigi heti összóraszámuk kémiából, a jelen tanévet is beleértve (közismereti, szakmai elõkészítõ,

szakmai kémia, elmélet és laboratóriumi gyakorlat együtt), nem haladja meg a heti 6 órát.

II. kategória (C típusú): minden más tanuló, beleértve a kémiából bármelyik évfolyamon fakultáló

gimnazistákat.

Az adott tanévre vonatkozó jelentkezési lapot két példányban, azonos módon és hiánytalanul kell kitölteni.

A lap egy példányát az iskola igazgatója - aláírás, lebélyegzés, valamint tantárgyankénti és kategóriánkénti

összesítés után - 1996. szeptember 30-ig továbbítja a megyei (fõvárosi) pedagógiai intézet versenyfelelõsének.

Az elõrehozott vizsga dokumentumát (anyakönyvmásolat) a jelentkezési laphoz csatolni kell!

A jelentkezési lap második példányát az elsõ fordulóból felterjesztett dolgozatokkal együtt küldi el.

Mind az elsõ (iskolai), mind a második (megyei) forduló 3-5 órás idõtartamú zárthelyi dolgozat

elkészítésébõl áll.

A harmadik forduló 2-4 órás idõtartamú laboratóriumi gyakorlat.

a) Az elsõ és második forduló feladatlapja

- kémiából 15-25 tesztet és 5-7 számpéldát (összesen 100 pont),

b) Az elsõ forduló zárthelyi dolgozatait központi pontozásos útmutató alapján a szaktanár (szaktanári

munkaközösség) javítja ki és bírálja el. A versenybizottság által meghatározott teljesítményt elért dolgozatokat az

igazgató a jelentkezési lapok egy példányával az OKSZI-ba terjeszti fel az OKTV határidõi címû részben foglaltak

szerint.

c) Az országos tantárgyi versenybizottságok a dolgozatokat felülvizsgálják, és a rangsor alapján döntenek a

második fordulóba behívandó tanulók számáról. Ez tantárgyi kategóriáként legfeljebb 250, biológiából 350 lehet.

d) A második forduló dolgozatait az MPI által felkért iskolákban számjellel kell megíratni és javítatlanul

felterjeszteni az OKSZI címére, a megírást követõ munkanapon. Az országos tantárgyi versenybizottságok

elbírálják és pontozással rangsorolják a dolgozatokat. A legjobb dolgozat szerzõit (kategóriánként maximum 25,

fizika I. kategóriából 15 tanuló) behívják a harmadik, laboratóriumi fordulóra.

e) A végsõ helyezési sorrendet a bizottságok a második és a harmadik forduló eredményének összesítésével

állapítják meg. Kémiából pontazonosság esetén a sorrendet a második forduló eredménye, illetve ha ez is

megegyezik, az elsõ forduló eredménye dönti el.

I. forduló 1996. dec. 9. du.

II. forduló 1997. febr. 13.

III. forduló 1997. ápr. 19.